Obchodní podmínky

Milí návštěvníci webových stránek www.katkatepla.cz,
právě jste se ocitli na stránce s obchodními podmínkami pro prodej mých e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, konzultací, vzdělávacích akcí a zboží. 

Na webových stránkách www.katkatepla.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Obchodní podmínky (zkráceně jen „OP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko.

Kliknutím na objednávací tlačítko potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst.2 OZ

Prodávajícím je Kateřina Teplá se sídlem Obránců míru 248, 533 13 Řečany nad Labem, Česká republika, 

IČ: 74327909.

Kontaktovat mě můžete

 • Pro on-line komunikaci na e-mailové adrese: ajurveda@katkatepla.cz
 • Pro vyřizování reklamace na e-mailové adrese: ajurveda@katkatepla.cz
 • Upřednostňuji on-line komunikaci, ale v případě nutnosti mě můžete kontaktovat i na adrese Obránců míru 248, 533 13 Řečany nad Labem, případě telefonicky +420 724 269 028.

Jak obchoduji

 • Jsem fyzická osoba – podnikatel, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj.internetu, různé informační produkty, on-line kurzy a služby (konzultace, online vzdělávací programy, webináře, semináře) v oblasti zdravého životního stylu a ajurvédy. Blíže se o mých produktech dozvíte na mých stránkách.
 • Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní vámi vybraného produktu/služby. Webovým rozhraním jste vedeni jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před uzavřením objednávky (stisknutím tlačítka OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY) zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s vámi je uzavřená odesláním vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a přeji si, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při svých obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - blíže čl.11 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete ZDE.

Mé produkty a služby

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní. Ráda bych vás upozornila, že moje produkty (online vzdělávací programy, e-booky a webináře, semináře)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Všechny mé produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti zdravého životního stylu a ajurvédy. Informace, které zprostředkovávám v online programech, e-boocích či při osobních konzultacích, jsou pouze návody a doporučení a nejsem jakkoliv odpovědná za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. vašich dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, apod. Informace obsažené v informačních online produktech mají pouze obecný charakter a nenahrazují lékařské vyšetření. Blíže čl. 10 OP.

Cena, způsob platby a dodání

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s nebo bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl. 3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl. 4 OP.

Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP. Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete v čl. 6 a čl. 8 OP.

Garance vrácení peněz 

Protože mi záleží na vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě delší než 14 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl. 9 OP.

Podrobnosti naleznete níže v uvedených obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí každé se mnou uzavřené kupní smlouvy na vámi vybraný produkt či službu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Kateřina Teplá pro prodej informačních produktů, seminářů a konzultací a služeb s použitím internetu a živých akcí.

OBSAH

1. Základní údaje 
2. Předmět smlouvy, Objednávka 
3. Cena, Způsob úhrady
4. Dodací podmínky 
5. Zabezpečení a ochrana autorských práv 
6. Odstoupení od smlouvy
7. Storno podmínky 
8. Práva a povinnosti z vadného plnění, Reklamace   
9. Garance 
10. Vyloučení odpovědnosti
11.  Závěrečná ustanovení

1. Základní údaje

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce www.katkatepla.cz

1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Kateřina Teplá, Obránců míru 248, 533 13 Řečany nad Labem, IČO: 74327909 a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách www.katkatepla.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.katkatepla.cz.

1.4 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Předmět smlouvy, Objednávka

2.1 Předmětem smlouvy je nákup a prodej on-line programů, on-line konzultací, e-booků (elektronických knih), živých akcí - seminářů a záznamů z nich, přednášek a zboží. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.katkatepla.cz.

2.2 Termíny seminářů, zahájení on-line programů budou předem zveřejňovány na stránkách www.katkatepla.cz. Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce www.katkatepla.cz u daného produktu.

2.3 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.4 Objednávka-prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.6 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.8 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.9 Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.10 Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.11 Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. Cena, Způsob úhrady

3.1 Cena produktů, zboží a služeb na webové adrese www.katkatepla.cz jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2 U vybraných produktů prodávajícího (diáře, deníky, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

3.4 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové výhody či služby splňují podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy.

3.5 Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.6 Možnosti plateb

 • Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.
 • Využít můžete těchto možností plateb:
  - online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  - rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
  - bankovním převodem na základě faktury
 • Forma platby
  Platba je jednorázová. Možnost koupě na splátky je uvedena u vybraných produktů vždy v objednávkovém formuláři daného produktu nebo služby včetně uvedení počtu a výše splátek (bod 3.7.).
 • Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 • Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7 Splátky

 • Prodej na splátky je umožněn pro nákup fyzických nebo on-line vzdělávacích produktů označených prodejcem. 
 • Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách  produktu.
 • Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
 • Je-li na webu u konkrétního produktu uvedena možnost úhrady ceny ve splátkách, může kupující zvolit tento způsob úhrady. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny produktu uvedené na webu (jednorázová úhrada je cenově zvýhodněna). Odesláním objednávky se kupující zavazuje zaplatit všechny splátky.
 • V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp.odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
  Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí splátky řádně a včas.
 • V případě prodlení s úhradou splátky je prodávající oprávněn kupujícímu znepřístupnit digitální obsah či službu, který je v prodlení s uhrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury. Přístup zákazníka prodávající obnoví po zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost kupujícího zaplatit všechny splátky. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat po kupujícím neprodlenou úhradu všech zbývajících splátek ceny najednou a/nebo je-li prodlení delší než 5 pracovních dnů od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nevzniká prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu splátky uhrazené před odstoupením od smlouvy.
 • U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
 • Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 5 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.

 4. Dodací podmínky 

4.1 U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2 Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě tištěných produktů (diářů, deníků, knih, apod.), prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na doručovací adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv 

5.1 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, diáře, e-booky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosím vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odešlete žádost prosím emailem na ajurveda@katkatepla.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Knihy či diáře doručte zpět na vlastní náklad na adresu Obránců míru 248, Řečany nad Labem 533 13 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Knihy či diáře, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňuji, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
  V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu. 

6.2 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více než 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka. 

7. Storno podmínky

7.1 Seminář - živá akce - v případě, že se nemůžete jakéhokoliv semináře zúčastnit, ozvěte se mi obratem na ajurveda@katkatepla.cz a uveďte v e-mailu vaše jméno a dále název, termín a místo konání semináře. V případě zrušení semináře z mé strany vám vrátím částku v plné výši, nebo ji můžete využít na jiný seminář z mé nabídky.

 • Účastník zruší účast více než 14 dní před konáním akce
  - Vzniká storno administrativní poplatek 500 Kč a zbytek uhrazené částky se vrací.
  - Zároveň je možné zbylou částku využít na jiný seminář z nabídky aktuálních termínů seminářů na stránce www.katkatepla.cz. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku.
 • Účastník zruší účast méně než 14 dní před konáním akce
  - Vzniká storno administrativní poplatek 50 % z uhrazené částky a zbytek uhrazené částky se vrací.
  - Také je možné částku využít na jiný seminář z nabídky aktuálních termínů na stránce www.katkatepla.cz. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku. V tomto případě účtuji pouze stejný administrativní poplatek ve výši 500 Kč jako u zrušení účasti více než 14 dní od data konání semináře. Tento uhradíte na místě konání nově vybraného semináře při registraci. Tato možnost se dá využít pouze jednou.
  - V případě, že se vám podaří sehnat za sebe jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na ajurveda@katkatepla.cz
 • Účastník se na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví                                                                      - Vzniká storno poplatek ve výši 100 %.

7.2 Konzultace - od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, může Kupující odstoupit v případě zrušení služby 24 hodin do termínu. Kupující má možnost vybrat nový termín poskytnuté služby. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, méně než 24 hodin do termínu a nebo se v danou dobu nepřipojí na schůzku s prodávajícím, hradí celou částku objednané služby prodávajícímu.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění, Reklamace

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

8.3 Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

8.4 Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese ajurveda@katkatepla.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

8.5 Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.6 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9. Garance

9.1 Za své produkty uvedené na www.katkatepla.cz ručím zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

9.2 Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na ajurveda@katkatepla.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

9.3 Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na moji e-mailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

9.4 On-line programy:

 • U všech on-line programů a kurzů má kupující právo využít garanční doby. Ta začíná běžet v momentě, kdy jsou kupujícímu zaslány přístupové údaje do členské sekce. Poté běží 30 denní garanční lhůta, která končí 30. den po odeslání přístupových údajů kupujícímu. Během ní může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po skončení garanční lhůty není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail ajurveda@katkatepla.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze.
 • Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line programu či kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s on-line programem či kurzem.

9.5 E-booky:

Při koupi produktu e-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 14 dnu, respektive 15. den, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu ajurveda@katkatepla.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně e-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

9.6 Živá akce - seminář

Po absolvování semináře má kupující právo využít garance následujícími způsoby:   

 • V průběhu akce - kdykoliv v průběhu pořádání živé akce účastník osobně oznámí, že si přejete využít garance.
 • Po absolvování živé akce - po jejím skončení na místě jejího konání osobně oznámí, že účast na akci pro něho byla nulovým přínosem a proto si přeje využít garance a vrátit zaplacenou částku.
 • Do 3 pracovních dnů mailovou zprávou na ajurveda@katkatepla.cz - oznámí, že si přeje využít garanci.

9.7 Způsob a varianty, jak garance využít, jsou vždy specifikovány na příslušné webové stránce www.katkatepla.cz. Jsou rovněž uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jenž je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od sdělení žádosti o využití garance. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem a to na účet, který kupující sdělí v momentě, kdy garance využívá.

10. Vyloučení odpovědnosti

10.1 Všechny produkty a služby uvedené na www.katkatepla.cz mají všeobecný vzdělávací a informační charakter a týkají se péče o sebe, zdravého životního stylu, osobního rozvoje a ajurvédy. Informace, které zprostředkovávám jsou pouze návody a doporučení a nenesu jakoukoliv odpovědnost za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání seminářů i on-line produktů  jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

10.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti péče o sebe, zdravého životního stylu a osobního rozvoje bychom vás ráda upozornila na fakt, že v průběhu seminářů i on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast na seminářích i v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou nebo zdravotními potížemi.

10.3. Ráda bych vás upozornila, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.1.

11.2 Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese ajurveda@katkatepla.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.3 Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5 Mimosoudní řešení sporů

11.5.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/…odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.5.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.5.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

11.6 Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

11.7 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.8 Ochrana a zpracování osobních údajů se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Podrobné informace naleznete ZDE

11.9 Tyto OP jsou účinné a platné od 1. 2. 2023.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

  "Žijte moderně, ale podle ajurvédy."

Katka Teplá

PDF listy ke stažení ZDARMA:

Základní vlasnosti, fyzický vzhled a tendence k onemocnění lidí podle energií váta, pitta,kapha